Фев.
22

Клуб "Фортуна", судья Белякова.
Байбури Шанди Кумуш Биби (Ениш Хажат - Байбури Шанди Бусайна) - ЮСАС, Лучший Юниор, Лучший Представитель Породы!

Клуб "Норд", судья Августин Юнеску.
Байбури Шанди Кумуш Биби (Ениш Хажат - Байбури Шанди Бусайна) - ЮСАС, Лучший Юниор, Лучший Представитель Породы!